Exposition peinture Grégoire Debailly à Paris.

Aidez un artiste peintre professionnel à exposer dans une des galeries de Paris les plus réputées, GALERIE MONOD 16, rue d'Ouessant. Paris 75015.

Project visual Exposition peinture Grégoire Debailly à Paris.
Failed
3
Contributions
26/01/2018
End date
€750
Out of €2.000
37 %

Exposition peinture Grégoire Debailly à Paris.

<p>I am independent professional painter, I live and practice my job in Reunion for 5 years. I am preparing a large exhibition of paintings on Paris and that is why I need you, amateurs or collectors of art, painting, with your help, your patronage, you encourage and help the diffusion of my work.</p><p>Nezávislý profesionální malíř, žiji a pracuji v Réunionu 5 let. Připravuji velkou výstavu obrazů o Paříži a proto potřebuji ty, amatéry nebo sběratele umění, malování, s vaší pomocí, vaše záštitu, povzbuzujete a pomáháte šíření mé práce.</p><p><iframe src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F7dMtR5Yh8tA%3Fwmode%3Dopaque%26feature%3Doembed&amp;wmode=opaque&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7dMtR5Yh8tA&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2F7dMtR5Yh8tA%2Fhqdefault.jpg&amp;key=cb39d84f05d8439bbe96012f078e02b0&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" allowfullscreen="" width="540" height="304" frameborder="0"></iframe></p><p>Cours de peinture dans mon atelier.</p><p> </p><p>The Monod Gallery is located in the fifteenth arrondissement of Paris. Mrs. Rose De La Lyre who owns me offers me the opportunity to exhibit these exotic landscapes, strange and mysterious. Lyrical abstraction is the genre that best suits to represent not what one sees but what one feels when one is facing oneself, facing others, facing life. The magical spiritual side of life and its infinite diversity. This is the tone that Madame De La Lyre wishes to give to the exhibition to which I am invited to exhibit.</p><p>Galerie Monod se nachází v patnáctém pařížském obvodu. Paní Rose De La Lyre, která mě vlastní, mi nabízí příležitost vystavit tyto exotické krajiny, podivné a tajemné. Lyrická abstrakce je žánr, který nejlépe odpovídá tomu, co představuje, nikoli to, co člověk vidí, ale co cítí, když člověk čelí, čelí jiným, čelí životu. Kouzelná duchovní stránka života a jeho nekonečná rozmanitost. To je tón, který si Madame De La Lyre přeje věnovat výstavě, na kterou jsem pozván k vystavování.</p><p>Le peintre aux pinceaux.</p><p><iframe src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FyzRzic-gUS8%3Fwmode%3Dopaque%26feature%3Doembed&amp;wmode=opaque&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyzRzic-gUS8&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FyzRzic-gUS8%2Fhqdefault.jpg&amp;key=cb39d84f05d8439bbe96012f078e02b0&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" allowfullscreen="" width="540" height="304" frameborder="0"></iframe></p><p>L' artiste peint, se peint.</p><p>Be the contributors of this exhibition project, allow that by your donations I can join the group of artists who animates this prestigious gallery and which supports its creators.</p><p>Buďte přispěvateli tohoto výstavního projektu, dovolte, aby se z vašich dárců připojil ke skupině umělců, kteří oživují tuto prestižní galerii a která podporuje její tvůrce.</p><p>The exhibition will be held from March 5 to 12, 2018, the opening, March 8 from 18 to 21 hours, orchestrated by Ms. De La Lyre, will be the culmination and the culmination of this first project, they are other to come up. After which, if the exhibition is a success, I will stay permanently in this gallery. I planned to post other paintings in other cities. The sale of my paintings will allow me to support financially and in a more stable and sustainable way this painting course, so precious to me and that is the happiness of so many people.</p><p>Výstava se bude konat od 5. do 12. března 2018, zahájení 8. března od 18 do 21 hodin, uskutečněné paní De La Lyre, bude vyvrcholením a vyvrcholením tohoto prvního projektu, jsou to další přijde. Poté, pokud bude výstava úspěšná, zůstanu trvale v této galerii. Měl jsem v plánu uveřejnit další obrazy v jiných městech. Prodej mých obrazů mi umožní finančně a stabilně a udržitelně podporovat tento malířský kurz, který je pro mě tak drahocenný a to je štěstí tolika lidí.</p><p> </p><p>Váš příspěvek k této výstavě, vaše důvěra, vaše sponzorství k realizaci této výstavy jsou zásadní. Potřebuji vaši pomoc a děkuji vám tisíckrát předem, buďte si jisti, že jsem vděčný.</p><p>Obrazy z výstavy v galerii Monod od 5. do 12. března 2017</p><p> </p><p>Tableaux d'une exposition à la galerie Monod du 5 au 12 mars 2017<iframe src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FOnLQsA9-UDY%3Fwmode%3Dopaque%26feature%3Doembed&amp;wmode=opaque&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOnLQsA9-UDY&amp;image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FOnLQsA9-UDY%2Fhqdefault.jpg&amp;key=cb39d84f05d8439bbe96012f078e02b0&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=youtube" allowfullscreen="" width="540" height="304" frameborder="0"></iframe></p>

Allocation of funds

<p> </p><p>What will be the collection of 2000 euros? The collection allows above all to finally give substance to this long-standing project, and to share with you this unusual repertoire. This collective project aims to raise 2,000 euros which will serve:</p><p> 1: to pay the 900 euros that the management of the gallery requires to cover all the expenses of the exhibition, insurance of the exhibited works, all the costs related to the communication, invitation card, organization of the opening, everything is organized by the gallerist specialist in communication and especially coordinator of this event. 2: to pay the 1100 euros that costs me sending paintings from Reunion to the metropolis. The paintings traveling in PVC tubes must be put back on wooden frames, this work is done by a carpenter craftsman in Paris, there is also my agent who ensures the reception of paintings, their sheltering , who closely follows the movements, the installation and the uninstallation of the exhibition, the transportation of the paintings and of course the most important ensures my communication with the gallery, it is an essential person whom I thank for his courage and his devotion. If the collection exceeds the 2000 euros, the surplus will be used for the interlining of the paintings (this is the most expensive post.) Tables that will be in the future, regularly presented to the gallery Monod in Paris and also in d other provincial galleries. I will collect the collection of your donations in my bank account money which will be used only to concretize this project.</p><p>Jaká bude sbírka 2 000 euros? Tato sbírka umožňuje především, aby konečně podstoupila tento dlouhodobý projekt a aby s vámi sdílela tento neobvyklý repertoár. Cílem tohoto kolektivního projektu je získat 2 000 eur, které budou sloužit:</p><p> 1: zaplatit 900 eur, které vedení galerie potřebuje k pokrytí všech výdajů na výstavu, pojištění vystavených děl, veškeré náklady spojené s komunikací, pozvánkou, organizaci zahájení, vše je pořádané galeristickým specialistou v oblasti komunikace a zejména koordinátorkou této akce. 2: zaplatit částku 1100 eur, která mi stojí za to, že mi posílám obrazy z Reunionu do metropole. Obrazy, které se pohybují v PVC trubkách, musí být vráceny na dřevěné rámy, tato práce provádí tesařský řemeslník v Paříži, tam je také můj agent, který zajišťuje příjem obrazů, jejich chránění , který pečlivě sleduje pohyby, instalaci a odinstalování výstavy, přepravu obrazů a samozřejmě nejdůležitější zajišťuje mou komunikaci s galerií, je to zásadní osoba, za kterou děkuji za jeho odvahu a jeho věnování. Pokud bude sbírka přesahovat částku 2000 eur, přebytek bude použit pro vzájemné propojení obrazů (toto je nejdražší příspěvek.) Tabulky, které budou v budoucnu pravidelně prezentovány v galerii Monod v Paříži a také v další provinční galerie. Budu shromažďovat sbírku darů na mém bankovním účtu, který bude použit pouze k konkretizování tohoto projektu.</p><p> </p><p>A quoi servira la collecte de 2000 euros ?</p><p> </p><p>La collecte permet avant tout d'enfin donner corps à ce projet de longue date, et de partager avec vous ce répertoire insolite. Ce projet collectif vise à récolter 2000 euros qui serviront :</p><p> </p><p>1: à s'acquitter des 900 euros que demande la gestion de la galerie pour couvrir tous les frais de l'exposition, assurances des œuvres exposées, tous les frais liés à la communication, carton d'invitation, organisation du vernissage, tout est organisé par la galeriste spécialiste en communication et surtout coordinatrice de cet évènement.</p><p> </p><p>2: à payer les 1100 euros que me coûte l'envoie des tableaux de la Réunion vers la métropole. Les toiles qui voyagent enroulées dans des tubes PVC doivent être remonter sur des cadres en bois, ce travail est réalisé par un artisan menuisier à Paris, il y a aussi mon agent qui veille à la réception des tableaux, à leur mise à l'abri, qui suit avec attention les déplacements, l'installation et la désinstallation de l'exposition, le transport des toiles et bien sûr le plus important assure ma communication avec la galerie, c'est une personne essentielle que je remercie pour son courage et son dévouement.</p><p> </p><p>Si la collecte dépasse les 2000 euros, l'excédent sera utilisé pour l'entoilage des tableaux ( c'est le poste le plus onéreux. ) tableaux qui seront à l'avenir, présentés régulièrement à la galerie Monod à Paris et aussi dans d'autres galeries de province.</p><p> </p><p>Je percevrai la collecte  de vos dons sur mon compte bancaire argent qui sera utilisé uniquement pour concrétiser ce projet.</p>

Rewards

€5

  Pour vous remercier de cette contribution je serai heureux de vous faire parvenir une invitation au vernissage de l'exposition, le 8 mars 2018 de 18h à 21h. http://www.artgaleriemonodparis.com/

  Estimated delivery: April 2018

  €25

   Pour vous remercier de l'intérêt que vous portez à ma peinture, je suis heureux de vous offrir une huile sur papier marouflé sur carton, comme celle-ci. Ainsi qu'une invitation au vernissage de l'exposition le 8 mars 2018 à Paris.

   Estimated delivery: April 2018

   €50

    Pour vous remercier de votre générosité je serai ravi de vous offrir une authentique et unique petite toile dans le genre de celle- ci.

    Estimated delivery: April 2018

    Make a donation

    Give what I want

    Sold out

    Sold out

    €100

     Pour votre générosité et pour la confiance que vous mettez en moi, je me propose pour vous remercier de vous offrir une toile de mon atelier dans le genre de celle-ci ainsi qu'une invitation au vernissage de l'exposition qui se tiendra à Paris le 8 mars 2018 de 18 à 21 h.

     Estimated delivery: May 2018