Projet compagnon Château fort de Guise

Projet Compagnons rénovation du Château fort de Guise

Visueel van project Projet compagnon Château fort de Guise
Geslaagd
7
Backers
04/07/2020
Einddatum
€601
Voor €600
100 %
Lokale
ontwikkeling

Scouts et Guides de France

Scouts et Guides de France
Gesteund door
Scouts et Guides de France ondersteunt het project: Projet compagnon Château fort de Guise

Projet compagnon Château fort de Guise

Waar dient de collecte voor

Kies je beloning

Een gift doen

Ik geef wat ik wil