La Espero - Projet annulé - Projekto nuligita

Subtenu la simfonian version de "La Espero" per KissKissBankBank! - Soutenez la version symphonique de "La Espero" avec KissKissBankBank !

Visuel du projet La Espero - Projet annulé - Projekto nuligita
Échoué
22
Contributions
02/05/2019
Date de fin
705 €
Sur 5 000 €
14 %

La Espero - Projet annulé - Projekto nuligita

<p style="text-align:center"><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/577051/philippe_Allegrini_PF-1552142682.jpg" width="100%" /></p> <h3><strong><a href="https://www.kanto-espero.org/" target="_self">Fino de la projekto - Fin du projet</a></strong></h3> <h3><strong>Ni informiĝis pri la freŝdata surbendigo de la himno &quot;La Espero&quot; fare de la&nbsp;Sankt-Peterburga Guberniestra Simfonia Orkestro gvidata de Igor Ponomarenko. Tiu profesie surbendigita&nbsp;versio estos ludita&nbsp;dum la inaugura kaj ferma ceremonioj de la Universalaj Kongresoj, organizataj de la Universala Esperanto-Asocio.&nbsp;</strong></h3> <h3><strong>&nbsp;Pro tio nia projekto estas nuligita.&nbsp;</strong></h3> <h3>&nbsp;</h3> <h3><em><strong>Nous avons appris que l&#39;Orchestre Symphonique Officiel de Saint-Petersbourg venait d&#39;enregistrer une nouvelle version de l&#39;hymne &quot;La Espero&quot;, sous la direction d&#39;Igor Ponomarenko. Cette version, sous la forme d&#39;enregistrement de qualit&eacute; professionnelle, sera jou&eacute;e lors des c&eacute;r&eacute;monies d&#39;ouverture et de fermeture des Congr&egrave;s Mondiaux d&#39;Esperanto, organis&eacute;s par UEA.&nbsp;</strong></em></h3> <h3><em><strong>Par cons&eacute;quent, notre projet est annul&eacute;.</strong></em></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Ni estas membroj de Esperanto-Provenco kaj ankaŭ de UEA (Universala Esperanto-Asocio). Ĉar&nbsp;ni kunportas mesaĝon&nbsp;pri paco, frateco, ni volas alproksimigi homojn preter limoj, preter diferencoj de gento, de religio kaj de sociaj originoj. Ni havas la rimedojn kaj la artan kapablon transdoni ĉi tiun mesaĝon translime, por ankri ĝin profunde en&nbsp;koroj. Se Esperanto ne estas la lingvo de unu lando, sed tiu de la homaro, ankaŭ la muziko&nbsp;&nbsp;superas limojn.&nbsp; </strong></p> <p><strong><em>Nous venons d&rsquo;Esp&eacute;ranto-Provence et nous sommes membres d&rsquo;UEA (Universala Esperanto-Asocio). En tant que tels nous sommes porteurs d&rsquo;un message de paix, de fraternit&eacute;, nous voulons rapprocher les hommes au-del&agrave; des fronti&egrave;res, des diff&eacute;rences de race, de religion et d&rsquo;origines sociales. Nous avons les ressources et la capacit&eacute; artistique de porter ce message au-del&agrave; des fronti&egrave;res, de l&rsquo;ancrer au fond des c&oelig;urs. L&rsquo;esp&eacute;ranto n&rsquo;est pas la langue d&rsquo;un pays mais celle de l&rsquo;humanit&eacute;. La musique aussi d&eacute;passe les fronti&egrave;res.</em></strong></p> <h3><strong>Du kantbukedoj iras, manenmane, por longa vojaĝo kun siaj humanismaj parfumoj. Meze de la unua bukedo, tute Esperanta, elstaras &quot;La Espero&quot;, himno kaj unuigilo inter ĉiuj esperantistoj de la tuta mondo, akompanata de originalaj komponaĵoj. La dua bukedo, etose franckanta, kunigas tekstojn kaj melodiojn naskitajn en la franca regiono Provenco.</strong></h3> <h3><strong><em>Deux bouquets de chansons partent main dans la main pour un long voyage avec leurs parfums d&rsquo;humanisme. Au milieu du premier bouquet, tout en esp&eacute;ranto, &eacute;merge &laquo;&nbsp;La Espero &raquo;, hymne et trait d&rsquo;union entre tous les esp&eacute;rantistes du monde, entour&eacute; de compositions in&eacute;dites. Le second bouquet aux couleurs de la chanson fran&ccedil;aise rassemble des textes et des m&eacute;lodies n&eacute;s en Provence.</em></strong></h3> <p><strong>Jean Claude Roger, sperta aŭtoro-komponisto, Vanessa, interpretisto-kantistino, kaj la muzikistoj de Fauvery, simfonia orkestro sub la direkto de Philippe Allegrini, kuniĝis je ĉi tiu albumprojekto produktita de sendependa eldonejo&nbsp;Vinilkosmo Esperanto-Muzik-Prod.</strong><br /> <br /> <strong>Ĉi tiu duobla albumo proponas simfonian orkestradon de la Esperanta himno &quot;La Espero&quot;, muzikajn kreaĵojn en Esperanto kaj aliajn en la franca.&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>Jean Claude Roger, auteur compositeur exp&eacute;riment&eacute;, Vanessa, chanteuse interpr&egrave;te, et les musiciens du Fauvery, orchestre symphonique sous la direction de Philippe Allegrini, se sont rassembl&eacute;s autour de ce projet d&rsquo;album produit par le label ind&eacute;pendant Vinilkosmo esperanto-muzik prod.</em></strong></p> <p><strong><em>Ce double album propose une orchestration symphonique de l&rsquo;hymne esp&eacute;rantiste &laquo;&nbsp;La Espero&nbsp;&raquo;, des cr&eacute;ations musicales en esp&eacute;ranto et d&rsquo;autres en fran&ccedil;ais.</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Le public frissonne d&egrave;s qu&rsquo;il entend sa voix,&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em>&nbsp; <img alt="" height="352" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/577053/Vanessa_KKBB-1552143205.jpg" width="272" /></p> <p><strong>La publiko emociiĝas tuj kiam ĝi aŭdas ŝian voĉon,<br /> Vanessa, diplomita de la Nica konservatorio pri operkantado, premiita en naciaj konkursoj,&nbsp;&nbsp;kolektas unuajn rolojn sur operscenoj. Regulaj kunlaboradoj kun la orkestrestro Philippe Allegrini decidigis ŝin riski sin en la mondo de la franca kanto, kie ŝi portas la tekstojn per senegala esprimpovo.<br /> Gvidate de la taktobastono de Philippe Allegrini, orkestestro, la kordaj, kupraj kaj lignaj instrumentsekcioj aldonas ĉiajn nuancojn al tiuj kanto-bukedoj, kiuj proksimiĝas jen al lirikismo, jen al ĵazo, jen al franca romantikismo. La orkestro regule akompanas muzikajn komediojn kaj operojn.</strong></p> <p><em>Vanessa dipl&ocirc;m&eacute;e du conservatoire de Nice en chant lyrique, prim&eacute;e lors de&nbsp;concours nationaux, encha&icirc;ne des premiers r&ocirc;les sur des sc&egrave;nes d&rsquo;op&eacute;ra. Des collaborations r&eacute;guli&egrave;res avec le chef d&rsquo;orchestre Philippe Allegrini&nbsp;l&rsquo;am&egrave;nent &agrave; s&rsquo;aventurer dans l&rsquo;univers de la chanson fran&ccedil;aise o&ugrave; elle porte les textes avec une expressivit&eacute; sans pareil.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/577055/philippe_allegrini_3_PF-1552143354.jpg" width="100%" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Sous la baguette de Philippe Allegrini, le chef d&rsquo;orchestre,&nbsp;les sections cordes, cuivres et bois apportent toutes les nuances dans ces bouquets de chansons qui tutoient tant&ocirc;t le lyrique tant&ocirc;t le jazz et le romantisme &agrave; la fran&ccedil;aise. L&rsquo;orchestre accompagne r&eacute;guli&egrave;rement des com&eacute;dies musicales et des op&eacute;ras.</em></p> <p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="" height="352" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/577056/JCR_KKBB-1552143418.jpg" width="234" /></p> <p><em>Jean-Claude Roger est auteur-compositeur et guitariste, il partage r&eacute;guli&egrave;rement &nbsp;&nbsp;des aventures musicales avec d&rsquo;autres artistes. Pour le CD &laquo;&nbsp;Espero &raquo; il propose un arrangement de l&rsquo;hymne &laquo;&nbsp;La&nbsp;Espero &raquo; pour grande formation ainsi que 10 titres textes et musiques dont 8 sont traduits en esp&eacute;ranto.</em></p> <p><em>La perspective de voir s&rsquo;envoler nos chansons et nos interpr&eacute;tations bien au-del&agrave; de nos fronti&egrave;res nous enthousiasme et nous donne beaucoup d&rsquo;espoir sur la r&eacute;ussite de cette belle aventure collective.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Jean-Claude Roger estas komponisto kaj gitaristo, li regule partoprenas en muzikaj aventuroj kun aliaj artistoj. Por la KD &quot;Espero&quot;, li proponas aranĝon de la himno &quot;La Espero&quot; por granda muzikistaro, kaj ankaŭ 10 tekstojn kaj muzikojn, el kiuj 8 estis tradukitaj en Esperanton.<br /> <br /> La espero vidi niajn kantojn kaj niajn interpretaĵojn flugadi for de niaj limoj entuziasmigas nin kaj donas al ni multe da fido pri la sukceso de ĉi tiu granda kolektiva aventuro.&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/577058/Visuel_CD_KKBB-1552143512.png" width="100%" /><strong><em>Photographe : Fran&ccedil;ois Mouren-Provensal</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Distribuita de la sendependa eldonejo Vinilkosmo&nbsp;Esperanto-Muzik-Prod.</strong></p> <p><em>Distribu&eacute; par le label ind&eacute;pendant Vinilkosmo Esperanto-Muzik-Prod.</em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Nia projekto temas pri realigo de duobla albumo, la unua en Esperanto, la dua en la franca:</strong><br /> <strong>KD en Esperanto&nbsp;: 10 titoloj, inkluzive de la himno: kanzono de Liven Dek, Esperanta poeto -&nbsp;kun muziko de JC Roger - plus 8 titoloj: tekstoj kaj muzikoj de Jean-Clau</strong>d<strong>e Roger, tradukitaj Esperanten</strong></p> <p><strong>&nbsp;KD en la franca: 10 titolitaj tekstoj kaj muzikoj de Jean-Claude Roger.</strong></p> <p><em>Notre projet porte donc sur la r&eacute;alisation d&rsquo;un double album, l&rsquo;un en esp&eacute;ranto, le second en fran&ccedil;ais&nbsp;:</em></p> <p><em>CD en esp&eacute;ranto&nbsp;:&nbsp;&nbsp;10 titres dont l&rsquo;hymne, une berceuse de l&rsquo;auteur po&egrave;te esp&eacute;rantiste Liven Dek, des&nbsp;musiques de JC Roger plus 8 titres textes et musiques de Jean-Claude Roger traduites en esp&eacute;ranto.</em></p> <p><em>CD en fran&ccedil;ais&nbsp;: 10 titres textes et musiques de Jean-Claude Roger.</em></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/578357/esperantistes_en_congres-1552570887.JPG" width="100%" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>La Universala Kongreso kunvenigas ĉiujare la esperantistojn de la tuta mondo, en urbo kaj lando ĉiufoje malsamaj. La venonta monda kongreso okazos en Finnlando, en Lahti, kaj la sekva en Montrealo; ili ebligos multajn interŝanĝojn.&nbsp;Tiuj momentoj estas stimulaj kaj disvolviĝas en ĝoja kaj frateca etoso.&nbsp;</strong></p> <p><strong><em>Le congr&egrave;s mondial r&eacute;unit chaque ann&eacute;e les esp&eacute;rantistes du monde, dans une ville et dans des pays chaque fois diff&eacute;rents. Le prochain congr&egrave;s mondial se tiendra en Finlande &agrave; Lahti et le suivant &agrave; Montr&eacute;al, donnant ainsi lieu &agrave; de multiples &eacute;changes. Ces moments de partage sont source d&rsquo;&eacute;mulation et se d&eacute;roulent dans une ambiance joyeuse et fraternelle. &nbsp;</em></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Dum ĉi tiuj kunvenoj, sub nia flago kun la verda stelo, reprezentanta la kvin kontinentojn, ni kantas kun fervoro nian himnon &quot;La Espero&quot;. Ni ĉiufoje konstatas, ke ĝi estas interpretita sen vera muzika akompanado, kio ne kongruas kun tio, kio ĝi devus esti. Nia ideo estas krei kompletan orkestradon kun latunaj blovinstrumentoj, kordinstrumentoj, piano, basaj instrumentoj, por doni al la himno amplekson kaj trafpovon neniam antaŭe konataj. La originala melodio kaj la teksto estas strikte respektataj.</strong></p> <p><strong><em>Lors de ces rencontres, sous notre drapeau &agrave; l&rsquo;&eacute;toile verte repr&eacute;sentant les cinq continents, nous chantons avec ferveur notre hymne &quot;La Espero&quot;. Nous constatons &agrave; chaque fois que ce dernier est interpr&eacute;t&eacute; sans r&eacute;el accompagnement musical qui ne correspond pas &agrave; ce qu&rsquo;il devrait &ecirc;tre. Notre id&eacute;e est de cr&eacute;er une orchestration compl&egrave;te avec cuivres, cordes, piano, basse, de mani&egrave;re &agrave; lui donner une ampleur et une port&eacute;e jamais connue jusqu&rsquo;alors. La m&eacute;lodie originale ainsi que le texte sont rigoureusement respect&eacute;s.</em></strong></p> <p><strong>Helpu nin krei ĉi tiun duoblan KD-on!&nbsp;</strong><strong>Plenkoran dankon.</strong></p> <p><strong><em>Aidez-nous &agrave; r&eacute;aliser ce double CD&nbsp;! Merci du fond du c&oelig;ur.</em></strong><img alt="" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/577059/coeur-1552143882.jpg" width="100%" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

À quoi servira la collecte

<p>Budget du projet&nbsp;:</p> <p><strong>Kiuj portas la projekton?</strong><br /> <strong><strong>Esp&eacute;ranto-Provence - Esp&eacute;ranto-Marseille - kunproduktado kun Vinilkosmo &quot;Esperanto-Muzik-Prod&quot;</strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Subtenoj&nbsp; kaj financado</strong></p> <p><strong>Nia projekto jam ricevis la subtenon de Esperanto-Francio kaj UEA. Pri la financado, de 10 000 &euro; sume, ni intencas apogi&nbsp;nin je du&nbsp;malsamaj fontoj, unuflanke la monkolektado ĉe KissKissBankBank&nbsp;por minimuma sumo de 5000 &euro;, kiu estas adresita al ĉiuj esperantistoj de la mondo, kaj aliflanke de&nbsp;Esperanto-asocioj, ankaŭ por 5000 &euro;, pere de nia retejo: kanto-espero.org. Por la momento, Esperanto-Provenco aldonis&nbsp;&nbsp;1&nbsp;000 &euro;, Esperanto-Francio 300 &euro; kaj UEA 300 &euro;.</strong><strong>&nbsp; </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Al kio servos la kolekto&nbsp;:</strong></p> <p><strong>Al kio utilos la monkolekto&nbsp;:</strong></p> <p><strong>Buĝeto de la projekto</strong></p> <p><strong>Orkestro: 4 kordinstrumentoj, 3 lignaj blovinstrumentoj, 3 latunaj blovinstrumentoj, piano, basgitaro, drumo, akordiono&nbsp;kaj kantistino = 5 500 &euro;</strong></p> <p><strong>Studio: registrado, sonmiksado, matricfarado&nbsp;= 2 800 &euro;</strong></p> <p><strong>KD-fabrikado: rajtoj pri intelekta proprieto kaj KD-presado&nbsp;= 1 700 &euro;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Orchestre&nbsp;: 4 cordes + 3 bois + 3 cuivres + piano + basse + batterie + accord&eacute;on + chanteuse = 5 500 &euro;</em></p> <p><em>Studio : enregistrement&nbsp;+ mixage&nbsp;+ mastering&nbsp; = 2 800 &euro;</em></p> <p><em>Pressage du CD + SRDM = 1 700 &euro;</em></p> <p><em>Total = 10&nbsp;000 &euro;</em></p> <p><em>Apport porteurs&nbsp;du projet&nbsp;: 5 000 &euro;</em></p> <p><em><strong>MONTANT DE LA COLLECTE&nbsp;: 5000 &euro;</strong></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Se ni superos la celitan sumon: kartona skatolo anstataŭ la plasta; se pli:&nbsp;presado de broŝuro kun la kantotekstoj. Kaj niaj eternaj dankoj.</strong><strong>&nbsp; </strong></p> <p><strong><em>Si on d&eacute;passe le montant : coffret en carton plut&ocirc;t que la bo&icirc;te cristal&nbsp;;&nbsp;si plus encore&nbsp;:&nbsp; impression d&#39;un livret avec les textes des chansons. Et nos remerciements &eacute;ternels.</em></strong></p>

Contreparties

Contrepartie star

CD "La Espero" - KD " Espero"

30 €

Pour 30 €, vous recevrez le CD "Espero" envoyé par courrier. Et également : une carte postale dédicacée, un lien vous permettant de télécharger le contenu du CD, nos remerciements éternels et votre nom apparaitra sur le site du projet. Kontraŭ 30 €, vi ricevos la KDon " Espero", sendita poŝte. Kaj ankaŭ: dediĉitan poŝtkarton, ligilon kiu ebligos vin elŝuti la enhavon de la KD, niajn eternajn dankojn kaj via nomo aperos sur la projekta retejo.

Livraison estimée : juillet 2019

Remerciements éternels - Eternaj dankoj

5 €

Pour 5 €, vous aurez nos remerciements éternels et votre nom apparaitra sur le site du projet. Kontraŭ 5 €, vi ricevos niajn eternajn dankojn kaj via nomo aperos sur la projekta retejo.

Livraison estimée : juillet 2019

CD en téléchargement - Elŝutebla KD

10 €

Pour 10 €, vous recevrez un lien vous permettant de télécharger le contenu du CD. Et également : nos remerciements éternels et votre nom apparaitra sur le site du projet. Kontraŭ 10 €, vi ricevos ligilon kiu ebligos vin elŝuti la enhavon de la KD. Kaj ankaŭ: niajn eternajn dankojn kaj via nomo aperos sur la projekta retejo.

Livraison estimée : juillet 2019

Carte postale dédicacée - Dediĉita poŝtkarto

15 €

Pour 15 €, vous recevrez une carte postale dédicacée. Et également : un lien vous permettant de télécharger le contenu du CD, nos remerciements éternels et votre nom apparaitra sur le site du projet. Kontraŭ 15 €, vi ricevos dediĉitan poŝtkarton. Kaj ankaŭ: ligilon kiu ebligos vin elŝuti la enhavon de la KD, niajn eternajn dankojn kaj via nomo aperos sur la projekta retejo.

Livraison estimée : juillet 2019

T-shirt "Espero" - T-ĉemizo " Espero"

50 €

Pour 50 €, vous recevrez un superbe T-shirt " Espero" envoyé par courrier. Et également : le CD " Espero" envoyé par courrier, une carte postale dédicacée, un lien vous permettant de télécharger le contenu du CD, nos remerciements éternels et votre nom apparaitra sur le site du projet. Kontraŭ 50 €, vi ricevos belegan T-ĉemizon "Espero", sendita poŝte. Kaj ankaŭ: la KDon " Espero", sendita poŝte, dediĉitan poŝtkarton, ligilon kiu ebligos vin elŝuti la enhavon de la KD, niajn eternajn dankojn kaj via nomo aperos sur la projekta retejo.

Livraison estimée : juillet 2019

Concert virtuel - Virtuala koncerto

100 €

Pour 100 €, vous aurez droit à un concert par Skype de notre chanteuse Vanessa, durant 30 minutes. Et également : un superbe T-shirt "Espero" et le CD "Espero" envoyés par courrier, une carte postale dédicacée, un lien vous permettant de télécharger le contenu du CD, nos remerciements éternels et votre nom apparaitra sur le site du projet. Kontraŭ 100 €, vi povos aŭskulti / rigardi virtualan koncerton, per Skajpo, de nia kantistino Vanessa, dum 30 minutoj. Kaj ankaŭ: belegan T-ĉemizon " Espero" kaj la KDon " Espero", senditaj poŝte, dediĉitan poŝtkarton, ligilon kiu ebligos vin elŝuti la enhavon de la KD, niajn eternajn dankojn kaj via nomo aperos sur la projekta retejo.

Livraison estimée : juillet 2019

Barbecue avec des artistes - Ĝardena kradrostilo kun la artistoj

150 €

Pour 150 €, vous serez invité à un barbecue en Provence en été, en compagnie des artistes et des espérantistes ayant participé au projet. (Les frais de transport restent à votre charge) Et également : un superbe T-shirt " Espero" et le CD " Espero" envoyés par courrier, une carte postale dédicacée, un lien vous permettant de télécharger le contenu du CD, nos remerciements éternels et votre nom apparaitra sur le site du projet. Kontraŭ 150 €, vi estos invitita por ĝardena kradrostilo en Provenco dum la somero, kun la artistoj kaj la esperantistoj kiuj partoprenis en la projekto. (Transportkostoj ne estas inkluzivitaj). Kaj ankaŭ: belegan T-ĉemizon " Espero" kaj la KDon " Espero", senditaj poŝte, dediĉitan poŝtkarton, ligilon kiu ebligos vin elŝuti la enhavon de la KD, niajn eternajn dankojn kaj via nomo aperos sur la projekta retejo.

Livraison estimée : juillet 2019

Week end en Provence - Semajnfino en Provenco

250 €

Pour 250 €, vous serez invité à un week end en Provence (1 nuit), qui vous permetrra de rencontrer des artistes et des espérantistes ayant participé au projet. (Les frais de transport restent à votre charge) Et également : un superbe T-shirt " Espero" et le CD " Espero" envoyés par courrier, une carte postale dédicacée, un lien vous permettant de télécharger le contenu du CD, nos remerciements éternels et votre nom apparaitra sur le site du projet. Kontraŭ 250 €, vi estos invitita dum semajnfino en Provenco (1 nokto), kiu ebligos vin renkonti la artistojn kaj la esperantistojn kiujn partoprenis en la projekto. (Transportkostoj ne estas inkluzivitaj). Kaj ankaŭ: belegan T-ĉemizon " Espero" kaj la KDon "Espero", senditaj poŝte, dediĉitan poŝtkarton, ligilon kiu ebligos vin elŝuti la enhavon de la KD, niajn eternajn dankojn kaj via nomo aperos sur la projekta retejo.

Livraison estimée : juillet 2019

Week end touristique en Provence - Turisma semajnfino en Provenco

400 €

Pour 400 €, vous serez invité à un week end en Provence (2 nuits avec petits-déjeuners), qui vous permetrra de rencontrer des artistes et des espérantistes ayant participé au projet, et de bénéficier d'un programme de visites dans la région. (Les frais de transport restent à votre charge) Et également : un superbe T-shirt " Espero" et le CD " Espero" une carte postale dédicacée, un lien vous permettant de télécharger le contenu du CD, nos remerciements éternels et votre nom apparaitra sur le site du projet. Kontraŭ 400 €, vi estos invitita dum semajnfino en Provenco (2 noktoj), kiu ebligos vin renkonti la artistojn kaj la esperantistojn kiujn partoprenis en la projekto, kaj sperti vizitprogramon en la regiono. (Transportkostoj ne estas inkluzivitaj). Kaj ankaŭ: belegan T-ĉemizon "Espero" kaj la KDon "Espero", dediĉitan poŝtkarton, ligilon kiu ebligos vin elŝuti la enhavon de la KD, niajn eternajn dankojn kaj via nomo aperos sur la projekta retejo.

Livraison estimée : juillet 2019

Faire un don

Je donne ce que je veux