ΕPITOPOU/ΕΠΙΤΟΠΟΥ 2015

An alternative event actualized within a spirit of solidarity between artists and the inhabitants of the island of Andros, in the Cyclades.

Project visual ΕPITOPOU/ΕΠΙΤΟΠΟΥ 2015
Failed
10
Contributions
13/06/2015
End date
€660
Out of €3.000
22 %

ΕPITOPOU/ΕΠΙΤΟΠΟΥ 2015

<p>  </p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="304" src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F122370475&amp;wmode=opaque&amp;url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F122370475&amp;image=http%3A%2F%2Fb.vimeocdn.com%2Fthumbnails%2Fdefaults%2Fdefault.480x640.jpg&amp;key=ff2702755d9749cda571c6d6c2f3eb46&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=vimeo" width="540"></iframe></p> <p> επίτόπου /epitopou   2013 - 2014</p> <p>  </p> <p> <strong>3ème édition - τρίτη έκδοση du 11juillet / 31 aout 2015</strong></p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Similarly to the first two editions of 2013 &amp; 2014, the project is collective, based on the solidarity and the commitment of the artists and the local community. It testifies common European relations and modern concerns about the role of art..</p> <p>  </p> <p> Όπως και στις δύο προηγούμενες εκδόσεις το 2013 &amp; 2014 το εγχείρημα αυτό είναι συλλογικό, βασισμένο στην αλληλλεγύη και τη δέσμευση καλλιτεχνών και κατοίκων.  Μαρτυρεί κοινές ευρωπαικές σχέσεις και σύγχρονες ανυσηχίες γύρω για το ρόλο της τέχνης.   </p> <p>  </p> <p>  </p> <p>  Ephemeral works are specifically created for the site with materials of the immediate environment and with limited means. It is a way to highlight the ephemeral nature of artistic reality, the fragility of matter and nature.</p> <p>  </p> <p> Τά εφήμερα έργα είναι ειδικά δημιουργημένα για τον τόπο με υλικά του άμεσου περιβάλλοντος και με περιορισμένα μέσα. Ένας τρόπος ν’αναδειχθεί ο εφήμερος χαρακτήρας του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι, το εύθραυστον της ύλης και της φύσης.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> For the third edition,  EPITOPOU invites artists working in France, Germany, Greece and Cyprus. It opens a dialogue with the public by organizing screenings and meetings. Speakers will touch upon the relation of art and nature. For the first time, five students of the University of Ioannina are invited to work during the event.</p> <p>  </p> <p> Γιά την τρίτη έκδοση το <em>ΕΠΙΤΟΠΟΥ</em> καλεί καλλιτέχνες που δουλεύουν στην Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα και Κύπρο. Ανοίγει ένα διάλογο με το κοινό με την οργάνωση προβολών και συναντήσεων. Ομιλητές θα θίξουν θέματα σχέσης Τέχνης και Φύσης. Για πρώτη φορά 5 φοιτητές του Πανεπηστημίου Ιωαννίνων είναι καλεσμένοι να δουλέψουν στα πλαίσια της εκδήλωσης.</p> <p>  </p> <p>  </p> <p> EPITOPOU is becoming one of the important organisations of the alternative Greek art scene due to your support.</p> <p>  </p> <p> Το <em>ΕΠΙΤΟΠΟΥ</em> γίνεται ένας από τούς σημαντικούς φορείς της εναλλακτικής ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής και αυτό χάριν της υποστήριξής σας.</p> <p>  </p> <p> <img alt="Carte-andros1-1424371265-1425120173" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/167866/carte-andros1-1424371265-1425120173.jpg"></p> <p> <em>Carte des Cyclades, Andros,<em> parcours des installations </em></em></p> <p>  </p> <p> <strong>`Artistes 2015 :</strong></p> <p>  </p> <p>  Christos Vagiatas<img alt="Christos_vagiatas-1424327559" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/164398/Christos_Vagiatas-1424327559.jpg"></p> <p>  </p> <p> David Boeno<img alt="David_boeno.-1424327722" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/164399/David_Boeno.-1424327722.jpg"></p> <p>  </p> <p> Εmmanuelle Ducrocq<img alt="_mmanuelle_ducrocq-1424329313" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/164405/_mmanuelle_Ducrocq-1424329313.jpg"></p> <p>  </p> <p> Jason Karaïndros<img alt="Jason_karai_ndros-1424327835" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/164400/Jason_Karai_ndros-1424327835.jpg"></p> <p> Petra Koutousi<img alt="Petroula_koutousi-1424327971" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/164401/Petroula_Koutousi-1424327971.jpg"></p> <p>  </p> <p> Maria Lianou<img alt="_aria_lianou.-1424328277" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/164402/_aria_Lianou.-1424328277.jpg"></p> <p>  </p> <p> Eva T. Bony <img alt="Eva_tourtoglou_-_bony.-1424328735" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/164403/Eva_Tourtoglou_-_Bony.-1424328735.jpg"></p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Coordination: E &amp; C.Bony , Stratis Pantazis.  </p> <p>  </p> <p> <strong>Dates 2015 : </strong></p> <p>  </p> <p> <strong>- </strong>Samedi 11 juillet. Vernissage. Parcours des installations. Livadia - Paraporti.</p> <p>  </p> <p> - Lundi 13 &amp; mardi 14 juillet. Présentation<em> ΕΠΙΤΟΠΟΥ15,</em> projections, rencontres. Club ciné. Chora</p> <p>  </p> <p> - <strong>Rencontres <em>ΕΠΙΤΟΠΟΥ15:</em></strong></p> <p>  </p> <p> <em>- Vendredi 31 juillet &amp;   </em>Samedi 1 aout. Journées rencontre-débats. Livadia</p> <p>  </p> <p> - Samedi 29 aout. Clôture. Projection du film <em>ΕΠΙΤΟΠΟΥ15</em>.  Club ciné. Chora</p> <p>  </p> <p> - Visites guidées:  11 juillet-31 aout.</p> <p>  </p> <p> <strong>Ημερομηνίες 2015:</strong></p> <p> - Διάρκεια: 11/07 – 31/08/2015</p> <p>  </p> <p> - Σάββατο 11 Ιουλίου. Εγκαίνια ΕΠΙΤΟΠΟΥ15, διαδρομή Λειβάδια – Παραπόρτι, κτήμα Ραπτάκη.</p> <p>  </p> <p> - Δευτέρα &amp; Τρίτη, 13-14 Ιουλίου. Παρουσίαση της έκδοσης ΕΠΙΤΟΠΟΥ15, προβολές, συνάντηση με το κοινό. Κιν/κη Λέσχη Άνδρου.Χώρα.</p> <p>  </p> <p> - Παρασκευή 31 Ιουλίου &amp; Σάββατο 1 Αυγούστου. Συναντήσεις ΕΠΙΤΟΠΟΥ, κτήμα Κυρτάτα, Λειβάδια.</p> <p>  </p> <p> - Σάββατο 29 Αυγούστου. Κλείσιμο και προβολή του φιλμ ΕΠΙΤΟΠΟΥ15, Κιν/κη Λέσχη Άνδρου, Χώρα.</p> <p>  </p> <p> - 11 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Ξεναγήσεις.</p> <p>  </p> <p> EPITOPOU is organized under the aegis of the Municipality of AndrosΚatakalaioi Andros 84500 www.androsroutes.gr  </p> <p> <strong>More information:</strong></p> <p>  </p> <p> <a href="http://www.epitopou.com%20" target="_blank">http://www.epitopou.com </a>        </p> <p>  </p> <p> <a href="https://www.facebook.com/epitopou.gr" target="_blank">https://www.facebook.com/epitopou.gr</a></p> <p>  </p> <p>      </p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="304" src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=http%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F106390100&amp;wmode=opaque&amp;src_secure=1&amp;url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F106390100&amp;image=http%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F489518025_1280.jpg&amp;key=ff2702755d9749cda571c6d6c2f3eb46&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=vimeo" width="540"></iframe></p> <p>  <em>Film  Epitopou 2014, réalisation C. Bony</em></p> <p>  </p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="304" src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=http%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F112152885&amp;wmode=opaque&amp;src_secure=1&amp;url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F112152885&amp;image=http%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F497044727_1280.jpg&amp;key=ff2702755d9749cda571c6d6c2f3eb46&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=vimeo" width="540"></iframe></p> <p> <em>Film  Epitopou 2013, réalisation C. Bony</em></p> <p>  </p> <p>                                                                                                                                                      </p> <p>  Pour nous contacter: 0030 22820 22435</p> <p>  </p> <p> 0030 698 32 66 574 / 0030 693 677 63 50</p> <p>  </p> <p> <a href="http://epitopou.andros@gmail.com" target="_blank">epitopou.andros@gmail.com</a></p> <p>  </p>

Allocation of funds

<p>  </p> <p> <strong>Despite the good intentions of the Greek partners, we rely on your generosity for the realisation of this project:</strong></p> <p>  </p> <p> Η χορηγία θα μας χρησιμεύσει να καλύψουμε  έξοδα γιά:</p> <p>  </p> <p> 1. Aeroplane tickets of the French artists: 1500 €</p> <p> 2.Accomodation and transportation around the island: 1.000 €</p> <p> 3. Implementation of the artworks:  500 € <strong>                                                                                                                                                            </strong></p> <p> <strong>TOTAL =</strong> <strong>3 000 €</strong></p> <p>  </p> <p> If we receive another sponsorship, the amount will be used to cover the cost of the students who will work for EPITOPOU. If the collective sponsorship surpasses  the expected amount, we will publish a short catalogue for the three years of EPITOPOU.</p> <p>  </p>

Rewards

€20

Eνα μεγάλο Ευχαριστώ. + ένα σακουλάκι άγριας ρίγανης. + 2 καρτ ποσταλ 15x21cm A huge thank you + 1 bag of wild oregano + 2 postcards.

Estimated delivery: September 2015

€30

Un grand Merci! +un sachet d’origan sauvage + 3 carte postales 15x21cm Eνα μεγάλο Ευχαριστώ. + ένα σακουλάκι άγριας ρίγανης. + 3 καρτ ποσταλ 15x21cm. A huge thank you + 1 bag of wild oregano + 3 postcards.

Estimated delivery: September 2015

€60

A huge thank you! 1 bag of wild oregano + 4 EPITOPOU postcards + 1 reproduction of a drawing, dated & signed by the artist of your choice. Limited edition of 10 reproductions, paper 240gr, (A4)

Estimated delivery: September 2015

€90

A huge thank you! 1 bag of wild oregano + 5 EPITOPOU postcards + 2 reproductions of drawings, dated & signed by the artist of your choice. Limited edition of 10 reproductions, paper 240gr, (A4)

Estimated delivery: September 2015

€120

A huge thank you! 1 bag of wild oregano + 6 EPITOPOU postcards + 1 original drawing, dated & signed by the artist of your choice. 21x29cm (A4).

Estimated delivery: September 2015

€150

We thank you for your generosity. 1 bag of wild oregano + 6 postcards + 2 original drawings, dated & signed by the artists of your choice. 21x29cm (A4).

Estimated delivery: September 2015

€180

You are a partner of EPITOPOU 2015 + 1 bag of wild oregano + 6 postcards + 3 original drawings, dated & signed by the artists of your choice. 21x29cm (A4).

Estimated delivery: September 2015

€250

We thank you for your generosity. You are a partner of EPITOPOU 2015 + 1 bag of wild oregano + 6 postcards + 4 original drawings, dated & signed by the artists of your choice. 21x29cm (A4).

Estimated delivery: September 2015

€300

We thank you for your generosity. You are one of EPITOPOU 15 donors. For you all the above rewards + 5 original drawings, dated & signed by the artists of your choice. Size: 21x29cm (A4).

Estimated delivery: September 2015

€500

You are one of the sponsors of EPITOPOU 2015. Especially for you one of the works that will be created on the spot by the artists. The size of the works will not exceed the 30 x 30cm.

Make a donation

Give what I want