ΕPITOPOU/ΕΠΙΤΟΠΟΥ 2015

Epitopou est un événement artistique alternatif réalisé en solidarité entre artistes & habitants sur l’ile d’Andros - Cyclades - Grèce.

Visuel du projet ΕPITOPOU/ΕΠΙΤΟΠΟΥ 2015
Échoué
10
Contributions
13/06/2015
Date de fin
660 €
Sur 3 000 €
22 %

ΕPITOPOU/ΕΠΙΤΟΠΟΥ 2015

<p>  </p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="304" src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F122370475&amp;wmode=opaque&amp;url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F122370475&amp;image=http%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F514159012_1280.jpg&amp;key=ff2702755d9749cda571c6d6c2f3eb46&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=vimeo" width="540"></iframe></p> <p> επίτόπου /epitopou   2013 - 2014</p> <p>  </p> <p> <strong>3ème édition - τρίτη έκδοση du 11juillet / 31 aout 2015</strong></p> <p>  </p> <p> Comme pour les deux premières éditions en 2013 &amp; 2014, cet événement est collectif, solidaire et se porte sur l’engagement  des artistes et des habitants de l’ile. Il témoigne nos affinités européennes communes et préoccupations contemporaines pour le rôle de l’art.</p> <p>  </p> <p> Όπως και στις δύο προηγούμενες εκδόσεις το 2013 &amp; 2014 το εγχείρημα αυτό είναι συλλογικό, βασισμένο στην αλληλλεγύη και τη δέσμευση καλλιτεχνών και κατοίκων.  Μαρτυρεί κοινές ευρωπαικές σχέσεις και σύγχρονες ανυσηχίες γύρω για το ρόλο της τέχνης.   </p> <p>  </p> <p> La réalisation des œuvres éphémères est spécifique au lieu avec des matériaux issus de l’environnement immédiat et peu de moyens. Une manière de révéler le caractère éphémère des artefacts, la fragilité de la matière et de la nature.</p> <p>  </p> <p> Τά εφήμερα έργα είναι ειδικά δημιουργημένα για τον τόπο με υλικά του άμεσου περιβάλλοντος και με περιορισμένα μέσα. Ένας τρόπος ν’αναδειχθεί ο εφήμερος χαρακτήρας του καλλιτεχνικού γίγνεσθαι, το εύθραυστον της ύλης και της φύσης.</p> <p>  </p> <p> Pour sa  troisième édition,<em> EPITOPOU</em>, invite des artistes qui travaillent en France, Allemagne, Grèce et Chypre. Ouvre un dialogue avec le public avec l’organisation des projections et des rencontres-débats. Des intervenants  parleront du rapport art et nature. Pour la première fois  5 étudiants de l’Université d’Ioannina sont invités à travailler dans le cadre de la manifestation.</p> <p>  </p> <p> Γιά την τρίτη έκδοση το <em>ΕΠΙΤΟΠΟΥ</em> καλεί καλλιτέχνες που δουλεύουν στην Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα και Κύπρο. Ανοίγει ένα διάλογο με το κοινό με την οργάνωση προβολών και συναντήσεων. Ομιλητές θα θίξουν θέματα σχέσης Τέχνης και Φύσης. Για πρώτη φορά 5 φοιτητές του Πανεπηστημίου Ιωαννίνων είναι καλεσμένοι να δουλέψουν στα πλαίσια της εκδήλωσης.</p> <p>  </p> <p> <strong><em>EPITOPOU </em>devient un des acteurs importants de la scène artistique alternative grecque et cela grâce à <a href="#" id="_GPLITA_2" title="Click to Continue &gt; by Deal Top">votre<img src="http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png"></a> soutien.</strong></p> <p> <strong>Το <em>ΕΠΙΤΟΠΟΥ</em> γίνεται ένας από τούς σημαντικούς φορείς της εναλλακτικής ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής και αυτό χάριν της υποστήριξής σας.</strong></p> <p> <img alt="Carte-andros1-1424371265-1425120173" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/167866/carte-andros1-1424371265-1425120173.jpg"></p> <p> <em><a href="#" id="_GPLITA_0" title="Click to Continue &gt; by Deal Top">Carte<img src="http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png"></a> des Cyclades, Andros,<em> parcours des <a href="#" id="_GPLITA_1" title="Click to Continue &gt; by Deal Top">installations<img src="http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png"></a> </em></em></p> <p>  </p> <p> <strong>`Artistes 2015 :</strong></p> <p>  </p> <p>  Christos Vagiatas<img alt="Christos_vagiatas-1424327559" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/164398/Christos_Vagiatas-1424327559.jpg"></p> <p>  </p> <p> David Boeno<img alt="David_boeno.-1424327722" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/164399/David_Boeno.-1424327722.jpg"></p> <p>  </p> <p> Εmmanuelle Ducrocq<img alt="_mmanuelle_ducrocq-1424329313" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/164405/_mmanuelle_Ducrocq-1424329313.jpg"></p> <p>  </p> <p> Jason Karaïndros<img alt="Jason_karai_ndros-1424327835" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/164400/Jason_Karai_ndros-1424327835.jpg"></p> <p> Petra Koutousi<img alt="Petroula_koutousi-1424327971" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/164401/Petroula_Koutousi-1424327971.jpg"></p> <p>  </p> <p> Maria Lianou<img alt="_aria_lianou.-1424328277" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/164402/_aria_Lianou.-1424328277.jpg"></p> <p>  </p> <p> Eva T. Bony <img alt="Eva_tourtoglou_-_bony.-1424328735" src="https://d3v4jsc54141g1.cloudfront.net/uploads/project_image/image/164403/Eva_Tourtoglou_-_Bony.-1424328735.jpg"></p> <p>  </p> <p>  </p> <p> Coordination: E &amp; C.Bony , Stratis Pantazis.  </p> <p>  </p> <p> <strong>Dates 2015 : </strong></p> <p>  </p> <p> <strong>- </strong>Samedi 11 juillet. Vernissage. Parcours des installations. Livadia - Paraporti.</p> <p>  </p> <p> - Lundi 13 &amp; mardi 14 juillet. Présentation<em> ΕΠΙΤΟΠΟΥ15,</em> projections, rencontres. Club ciné. Chora</p> <p>  </p> <p> - <strong>Rencontres <em>ΕΠΙΤΟΠΟΥ15:</em></strong></p> <p>  </p> <p> <em>- Vendredi 31 juillet &amp;   </em>Samedi 1 aout. Journées rencontre-débats. Livadia</p> <p>  </p> <p> - Samedi 29 aout. Clôture. Projection du film <em>ΕΠΙΤΟΠΟΥ15</em>.  Club ciné. Chora</p> <p>  </p> <p> - Visites guidées:  11 juillet-31 aout.</p> <p>  </p> <p> <strong>Ημερομηνίες 2015:</strong></p> <p> - Διάρκεια: 11/07 – 31/08/2015</p> <p>  </p> <p> - Σάββατο 11 Ιουλίου. Εγκαίνια ΕΠΙΤΟΠΟΥ15, διαδρομή Λειβάδια – Παραπόρτι, κτήμα Ραπτάκη.</p> <p>  </p> <p> - Δευτέρα &amp; Τρίτη, 13-14 Ιουλίου. Παρουσίαση της έκδοσης ΕΠΙΤΟΠΟΥ15, προβολές, συνάντηση με το κοινό. Κιν/κη Λέσχη Άνδρου.Χώρα.</p> <p>  </p> <p> - Παρασκευή 31 Ιουλίου &amp; Σάββατο 1 Αυγούστου. Συναντήσεις ΕΠΙΤΟΠΟΥ, κτήμα Κυρτάτα, Λειβάδια.</p> <p>  </p> <p> - Σάββατο 29 Αυγούστου. Κλείσιμο και προβολή του φιλμ ΕΠΙΤΟΠΟΥ15, Κιν/κη Λέσχη Άνδρου, Χώρα.</p> <p>  </p> <p> - 11 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου. Ξεναγήσεις.</p> <p>  </p> <p> Nous travaillons sous l’égide de la Mairie d’Andros. EPITOPOU s’inscrit dans les actions culturelles du CENTRE DES RECHERCHES D’ANDROS Recherche et actions pour Andros Αssociation à but non lucratif Κatakalaioi Andros 84500 www.androsroutes.gr  </p> <p> <strong>Pour toute information:</strong></p> <p>  </p> <p> <a href="http://www.epitopou.com%20" target="_blank">http://www.epitopou.com </a>        </p> <p>  </p> <p> <a href="https://www.facebook.com/epitopou.gr" target="_blank">https://www.facebook.com/epitopou.gr</a></p> <p>  </p> <p>      </p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="304" src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=http%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F106390100&amp;wmode=opaque&amp;src_secure=1&amp;url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F106390100&amp;image=http%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F489518025_1280.jpg&amp;key=ff2702755d9749cda571c6d6c2f3eb46&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=vimeo" width="540"></iframe></p> <p>  <em>Film  Epitopou 2014, réalisation C. Bony</em></p> <p>  </p> <p> <iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="304" src="//cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=http%3A%2F%2Fplayer.vimeo.com%2Fvideo%2F112152885&amp;wmode=opaque&amp;src_secure=1&amp;url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F112152885&amp;image=http%3A%2F%2Fi.vimeocdn.com%2Fvideo%2F497044727_1280.jpg&amp;key=ff2702755d9749cda571c6d6c2f3eb46&amp;type=text%2Fhtml&amp;schema=vimeo" width="540"></iframe></p> <p> <em>Film  Epitopou 2013, réalisation C. Bony</em></p> <p>  </p> <p>                                                                                                                                                      </p> <p>  Pour nous contacter: 0030 22820 22435</p> <p>  </p> <p> 0030 698 32 66 574 / 0030 693 677 63 50</p> <p>  </p> <p> <a href="http://epitopou.andros@gmail.com" target="_blank">epitopou.andros@gmail.com</a></p> <p>  </p>

À quoi servira la collecte

<p>   La collecte nous servira à couvrir les frais concernant :</p> <p>  </p> <p> 1.Transport aérien pour les artistes français :  1.500 €</p> <p> 2.Frais de séjour et de déplacement sur l'ile,  transport du matériel :  1000 €</p> <p> 3.Frais de  matériel : 500 €</p> <p>  </p> <p>                                                                                                                                                             TOTAL = 3.000 €</p> <p>  </p> <p> If we receive another sponsorship, the amount will be used to cover the cost of the students who will work for EPITOPOU. If the collective sponsorship surpasses  the expected amount, we will publish a short <a href="#" id="_GPLITA_4" title="Click to Continue &gt; by Deal Top">catalogue<img src="http://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png"></a> for the three years of EPITOPOU.</p> <p>  </p>

Contreparties

20 €

Eνα μεγάλο Ευχαριστώ. + ένα σακουλάκι άγριας ρίγανης. + 2 καρτ ποσταλ 15x21cm A huge thank you + 1 bag of wild oregano + 2 postcards.

Livraison estimée : septembre 2015

30 €

Un grand Merci! +un sachet d’origan sauvage + 3 carte postales 15x21cm Eνα μεγάλο Ευχαριστώ. + ένα σακουλάκι άγριας ρίγανης. + 3 καρτ ποσταλ 15x21cm. A huge thank you + 1 bag of wild oregano + 3 postcards.

Livraison estimée : septembre 2015

60 €

A huge thank you! 1 bag of wild oregano + 4 EPITOPOU postcards + 1 reproduction of a drawing, dated & signed by the artist of your choice. Limited edition of 10 reproductions, paper 240gr, (A4)

Livraison estimée : septembre 2015

90 €

A huge thank you! 1 bag of wild oregano + 5 EPITOPOU postcards + 2 reproductions of drawings, dated & signed by the artist of your choice. Limited edition of 10 reproductions, paper 240gr, (A4)

Livraison estimée : septembre 2015

120 €

A huge thank you! 1 bag of wild oregano + 6 EPITOPOU postcards + 1 original drawing, dated & signed by the artist of your choice. 21x29cm (A4).

Livraison estimée : septembre 2015

150 €

We thank you for your generosity. 1 bag of wild oregano + 6 postcards + 2 original drawings, dated & signed by the artists of your choice. 21x29cm (A4).

Livraison estimée : septembre 2015

180 €

You are a partner of EPITOPOU 2015 + 1 bag of wild oregano + 6 postcards + 3 original drawings, dated & signed by the artists of your choice. 21x29cm (A4).

Livraison estimée : septembre 2015

250 €

We thank you for your generosity. You are a partner of EPITOPOU 2015 + 1 bag of wild oregano + 6 postcards + 4 original drawings, dated & signed by the artists of your choice. 21x29cm (A4).

Livraison estimée : septembre 2015

300 €

We thank you for your generosity. You are one of EPITOPOU 15 donors. For you all the above rewards + 5 original drawings, dated & signed by the artists of your choice. Size: 21x29cm (A4).

Livraison estimée : septembre 2015

500 €

You are one of the sponsors of EPITOPOU 2015. Especially for you one of the works that will be created on the spot by the artists. The size of the works will not exceed the 30 x 30cm.

Faire un don

Je donne ce que je veux